Brigády

Dle stanov a každoročního usnesení VH je stanovena všem členům SDH povinnost co největší měrou se zúčastňovat všech vyhlašovaných brigád pořádaných SDH.

Zdroje financování našeho sboru a činnosti mládeže pocházejí z největší části z akcí, které náš sbor pořádá pro občany naší obce. Máme k dispozici krásný areál, který je potřeba neustále spravovat a zvelebovat. Pro zajištění všech akcí je rovněž potřeba mnoho lidí, kteří se podílejí nejen na přípravách těchto akcí, ale také na jejich samotné realizaci. Každou valnou hromadu vyzýváme naše členy k aktivní účasti na všech brigádách a akcích, které pořádáme. Bohužel i přesto, že je nás ve sboru více než 60, práci pro sbor odvádí jen hrstka členů. Z tohoto důvodu doplňujeme do usnesení VH konkrétní povinnost členů SDH takto:

- každý člen SDH starší 15 a více let má povinnost odpracovat min. 10 brigádnických hodin za daný kalendářní rok. Pro členy, kteří již mají nebo v daném roce dosáhnou 70 let se snižuje povinnosti na min. 5 brigádnických hodin za daný kalendářní rok. Povinnost odpracovat min. počet brigádnických hodin neplatí pro vážně nemocné a zdravotně postižené členy SDH.

- Povinnost každého člena je zapsat svůj počet odpracovaných brigádnických hodin do záznamu o brigádě, který bude k dispozici na každé brigádě. Neprovede-li člen záznam o odpracovaných brigádnických hodinách do připraveného záznamu o brigádě, nebudou tyto hodiny započteny jako odpracované.

- Členové, kteří odpracují více než 20 brigádnických hodin za daný kalendářní rok budou pozvání na závěrečnou akci pořádanou SDH jako poděkování aktivním členům za odpracovanou brigádnickou činnost.

- Členové, kteří odpracují více než 30 brigádnických hodin za daný kalendářní rok budou mít možnost si 1 x za rok pronajmout za symbolickou cenu sál HZ, kde bude poskytnuta sleva oproti normální ceně (vše pouze pro svou vlastní potřebu).

 - Členům, kteří odpracují svou min. povinnost brigádnických hodin, poskytne SDH od roku 2019 slevu na členských příspěvcích členů SHD ve výši 50 %. Tato sleva bude poskytnuta také vážně nemocným a zdravotně postiženým členům, kteří nemají povinnost odpracovat brigádnické hodiny. Pro stanovení nároku na poskytnutí slevy ve výši 50 % bude použit souhrn odpracované brigádnické činnosti (dle záznamů o brigádě) za předcházející kalendářní rok.

- Brigády svolává výbor SDH v dostatečném předstihu, formou pozvánek do poštovních schránek členů, hlášením v místním rozhlase a informací o brigádě na nástěnce před hasičskou zbrojnicí a na webu SDH.

V roce 2019 budou příspěvky navýšeny na 500 Kč, ale lze na ně úplatnit slevu z odpracovaných brigádnických hodin. (viz. výše)

 

Tabulka s brigádnickými hodinami 2018:

Brigády 2018 - veřejná verze.pdf (196291)